Thursday, 24 January 2013

Bohri

Source(Google.com.pk)
Bohri Islamic SMS

@01

Bohri Firqa Shiya Firqey
Sey Milta Jhulta Hey
Shiya Hazraat 12 Imaam Ko Maantey Hen Jabke Bohri Hazrat Imaam Jaffer Saadiq
Ke Baad Kisi Bhi Imam Ko Nahi Maanty
Is Waja Sey Shiya Firqey Sey InKa Silsila Munqatey Hojata Hey

Inke Nazdeek Waqt Ke Peer Ka Qoul Hujjat Hey
Usi Ka Hukum Maanty Hen

BOHRi
@02

> Inki Koi Mustanad Kitaab Nahi.

> Ek Arsaa Qabal Inke Haan
Bhi Churyon Aur Zanjeeron
Sey Maatam Hota Tha
Magar Ab Sirf Haathon Sey Hota Hey

BOHRi
@03

Bohri Apne Peer
Burhaan-ud-Din Ke
Manaa Karney Ke Baad Se
Ab Sirf Haath Ka Maatam
Karty Hen

Ye Firqa Bhi Shiyon Ki Tarah
Sahaba Ki Shaan Ka Gustaakh
Aur Hazrat Ali Ko
Bila Fasal Khaleefa Maanta Hey

Ye Namaz Bhi Shiyon Ki Tarah Haath Chorr Kar Parhty Hen Par Sajdey Me Aage
Tikli Nahi Rakhty

BOHRi
@04

Ye Sirf White Libaas
Aur Makhsoos Topi Pehanty Hen, Black Libas Nahi Pehanty

Inka Makhsoos
Misri Calender Hey.
Jiske Hisab Se Ye Saal Guzaarty Hen

BOHRi
@05

Bohriyon Ka Salam
Ya Ali Madad
Aur Jawab
Moula Ali Madad
Aur
Kalma Shiyon Ki Tarah Hy.

Ye Apne Aapko Momin Kehty
Aur Musalmano Ko Musla Kehty Hen.

BOHRi
@06

Bohriyon Ke Paishwa
Burhan-ud-Din Ka Kufar;

1> ALLAH Ney
Sura-e-Najam Me
Najm ud Din Ki Buzurgi
Aur Azmat Ki Qasam Khaayi
Aur Najmud Din Ka Laqab Dya.
(Wazeh Rahey
Najmud Din Iske Daada Ka Naam Tha)

2> Qur'an Me Lafz e Burhan
Sey Muraad
Burhan-ud-Din Hey
(MuazALLAH)

Mazeed Parhye
Next >>>

BOHRi
@07

3> Me Ikhtiyaar e Kulli
Rakhta Hun Ke
Qur'an Ke Ahkaam o Taleemat
Aur Shariyat Ke Qawaneen Me
Jab Aur Jis Waqt Chahoon Tarmeem Kardun
(MuazALLAH)

BOHRi
@08

Inka Paishwa Burhanuddin
Mazeed Kehta Hy;

4> Jis Kisi Ko Me Ma'jaz Nahi
Us ki Namazen Bhi Fuzool Hen.

5> Meri Ijazat Ke Bagair Hajj Durust Nahi

6> Tamam Man'ne Walon
Ke Jaan, Maal,
Inki Pasand NaaPasand,
Jumla Marziyaat Ka Maalik
Sirf Me Hun
Aur Tamaam Mere Adnaa Ghulam Hen.
(MuazALLAH)

BOHRi
@09

7> Me Tamam Masaajid,Qabrastan, Khairat o Zakaat
Aur Baitul Maal Ka Mutlaq Maalik Hun
Bulke Neki Bhi Meri Milkiyat Hey

8> Meri Taaqat o Qudrat Azeem Aur Mutlaq Hey
Meri Ijaazat Aur
Mere Aage Sar e Tasleem Kham Kye Bina Kisi Ka Koi Amal Baargah e KhudaWandi Me Qaabil e Qubool Nahi.
(MuazALLAH)

BOHRi
@10

Inke Muta'alliq Info
Gujrati Zubaan
Me Shaya Hone Wali Book
"Kya Ye Loug Musalman Hen?"
Se Li Gayin.
Jisey Aa'yan Jama'at Ke
Arkaan Ne Murattab Kya.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...