Saturday, 9 February 2013

Dua Ba'ad Janaza


Source(Google.com.pk)
Dua Ba'ad Janaza Islamic SMS

Mayyat;#01

Ibne Abi Maleeka Se Marvi Hai;
"Meine Ibne Abbas(Radi'Allahu Anhuma)Ko Farmate Suna Ke Hazrat E Omar (Radi'Allahu Anhu)Ko Takht Per Rakha Gaya Tu(Janaza Uthaiye Jane Se Qabal)Log App Per Jamah Hogaye Aur App Ke Liye Duain Mangne Aur App Ke Tareef Karne Aur Allah Taaala Se App Ke Liye Rehmat Talab Karne Lage Aur Mein Bhe In Mein Shamil Tha"
{Sahe Muslim;
Fazil E Omar RadiALLAH anhu,
Baab;2,
Raqam;14-2389}
Mayyat;#02

Nabi(Sallallaho Alaihi Waasallam)Ne Farmaiya;
"Yeani Jub Tum Namaz E Janaza Parh Lo Tu Khas Mayyat Ke Liye Dua Mango"
{Sunan Abou Daud,
Jd;3,
Pg;349,
raqam;3199}
Mayyat;#03

"Yeani Nabi(Sallallaho Alaihi Waasallam)ke Adat Mubarka They Ke Jub Mayyat Ke Dafan Se Farig Hote
Tu Qaber Per Kuch Deir Tawaquf Farmate Aur Irshad Farmate Ke Apney Bhai Ke Liye Dua E Magfirat Kar Aur Sabit Qadami Ke Dua Karo,Is Liye Ke Ab Us Se Suwal Kiya Jaiye Ga"
{Imam Aboudaud Suleman,
Sunan Abou Daud,
Jd;3,
Pg;357}
Mayyat,#04
QURAN;
"Tum Khao Is Mein Se Jis Per Allah Ka Naam Liya Gaya Agar Tum Is Ke Ayatain Mante Ho"
{surah ale'naam}

Hazrat Ibne Abbas(Radi'Allahu Anhu)Farmate Hai;
Nabi-e-KAREEM(SALLALLAHO ALAIHI WAASALLAM)Farmate Hai;
"Murda Ke Haalat Qabar Mein Dobte Hoye Faryaad Karne Waaley Ke Taraha Hote Hai Woi Intazar Karta Hai Ke Us Ke Baap Ya Maa Ya Bhai Ya Dost Ke Taaraf Se Dua Phonche Aur Jub Us Ko Us Ke Dua Phonchte Hai Tu Dua Ka Phonchna Us Ko Duniya-o-mafhia Se Mehboob Tar Hota Hai Aur Allah Ahle Zameen Ke Dua Se Ahle Qaboor Ko Pharo Ke Misaal Ajjar O Rehmat Atta Karta Hai Aur Besk Zindo Ka Tohfa Murdo Ke Taraf Yeahe Hai Ke In Ke Liye Buksish(Ke Dua)Mangi Jaie"
{Mishkat pg#205}
Mayyat,#05

"Jub Tum Mayyat Per Namaz Jannazha Parh Lo Tu Is Ke Liye Khas Dua Mango"
{IBNE MAJAH PG#109}
{MISKAT PG#146}
{ABOU DAUD JD#2 PG#100}
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...